Samenwerkingspartners en positie

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is samenwerking met andere organisaties van essentieel belang. Zeker in een wijk, waar de cijfers van de sociale index nauwelijks of alleen heel langzaam stijgen, is volgens ons een lange adem en het bundelen van krachten een absolute vereiste om tot wijkverbetering te komen. Vandaar dat wij veel tijd investeren in het uitbreiden en onderhouden van ons netwerk en zo veel mogelijk samenwerkingen aangaan en kennis uitwisselen. Dat doen wij zowel binnen de wijk / het gebied alsook daarbuiten.
Binnen de wijk / het gebied werken wij onder ander samen met de gebiedsnetwerker en manager, met de cultuurscout, met DOCK, WMO Radar, House of Hope, Jong Burger Blauw, speeltuin Millinx.

Ook werken wij nauw samen met Opzoomer Mee. Wij zijn het uitbetaaladres voor de Opzoomer projecten in de Tarwewijk en gezamenlijk stimuleren wij binnen de wijk de participatie aan de diverse trajecten van Opzoomer Mee. Daarvoor stellen wij ons pand en tuin gratis ter beschikking.

Op meer gemeentelijk/stedelijk niveau werken wij samen met de afdeling Werk en Inkomen, CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, met het Centrum Beeldende Kunst en met onderwijsinstellingen zoals HRO en InHolland. Met soortgelijke samenwerkingsverbanden elders in de stad wisselen we regelmatig kennis uit en wij maken deel uit van het Stedelijk netwerkplatform WijkCOOPeraties. Tevens nemen wij deel aan informatie- en netwerkbijeenkomsten i.h.k.v. zelfbeheer en zelfredzaamheid die landelijk plaatsvinden.

Onze activiteiten komen rechtstreeks voort uit de behoefte van de bewoners die bij ons op bezoek komen. Wij, projectleiders en vrijwilligers, zorgen voor de realisatie ervan op onze eigen locatie of elders in de wijk bij/met andere organisaties. Willen andere organisaties bij ons of met ons activiteiten uitvoeren zorgen wij voor realisatie ervan als bij onze bezoekers animo hiervoor is.

Positie
Onze positie ten op zichten van andere organisatie in de wijk / het gebied is dat wij het sociale met het culturele verbinden en andersom. Wij zijn geen welzijnsorganisatie en ook geen kunstinstelling, maar we verbinden beide domeinen met elkaar.